Cantonese

我們渴望成為一個屬靈又健康的教會:一個充滿關懷、禱告、和滿有屬靈力量的教會,向墨爾本華人及萬民傳揚耶穌基督的福音。

我們的異象:「願城市、國家、世界成為耶穌基督的門徒。」
我們的使命:「愛神、愛人、作主門徒。」

我們願意委身於讀經祈禱,肢體生活,小組生活,本地及普世宣教,最終在本地社會群體及普世各民族中為主作光作鹽。
除崇拜聚會,還有:
分區家庭生命小組
中學生小組
成青/學青生命小組
婦女生命小組
男仕生命小組
長者生命小組
兒童崇拜(Kids Church)

如果您正在尋覓一個有愛及友愛的教會,歡迎您加入Crossway的大家庭!
如果您想在生命上成長,更有效的作主門徒;歡迎您加入Crossway的大家庭!
如果您願意更多認識神,在耶穌裡探索生命的真諦的話,我們懇切的邀請您參加我們的教會。

Sun Mar 25
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Mar 25 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Apr 1
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Apr 1 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Apr 8
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Apr 8 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Apr 15
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Apr 15 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Apr 22
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Apr 22 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Apr 29
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Apr 29 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun May 6
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
May 6 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun May 13
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
May 13 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun May 20
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
May 20 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun May 27
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
May 27 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Jun 3
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Jun 3 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Jun 10
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Jun 10 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Jun 17
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Jun 17 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Jun 24
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Jun 24 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am
Sun Jul 1
Sunday Services – Burwood East @ Crossway
Jul 1 all-day

English Services:

 • 8:45am
 • 10:15am
 • 11:45am

Cantonese Services:

 • 8:45am
 • 11:45am

Mandarin Service:

 • 10:15am

Indonesian Service:

 • 8:45am

Korean Service:

 • 11:45am